Aktualności> więcej

 
2015-07-21 05:22:16

Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym

W dniu 02.07.2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy przez Pana Prof. Romana Kołacza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pana Prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym

 
2015-07-15 12:40:33

Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

W dniach 6-11 lipca 2015 roku w Genewie odbyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), w której udział wzięli delegaci ze 140 państw oraz 1 organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej), a także przedstawiciele 33 rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych. Spotkaniu przewodniczyła pani Awilo Ochieng Pernet.

Więcej... o: Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 
2015-07-09 11:30:59

MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji pojęcia mięso oddzielone mechanicznie (MOM) uprzejmie informuję, iż w dniu 16.10.2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-453/13 Newby Fords, dotyczącej klasyfikacji mięsa oddzielonego i odścięgnionego produkowanego na urządzeniu typu Baader, jako wyrobu mięsnego lub mięsa oddzielonego mechanicznie. W opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „pkt 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 należy interpretować w ten sposób, że produkt uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych, powinien być uznany za „mięso oddzielone mechanicznie” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.14, w przypadku, gdy zastosowana metoda prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, większej od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia, niezależnie od okoliczności, że zastosowana technika nie narusza struktury wykorzystywanych kości. Taki produkt nie może być uznany za „surowe wyroby mięsne" w rozumieniu wspomnianego pkt 1.15.”

Więcej... o: MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie

 
2015-07-08 08:27:56

Główny Inspektor JHARS odznaczony za zasługi dla Polskiego Rzemiosła.

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Seminarium dotyczące bezpieczeństwa żywności, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i Wielkopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy. Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenia odznaczeń Rzemiosła Polskiego i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu osobom zasłużonym dla kształtowania i zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Pan Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS otrzymał z rąk Pana Antoniego Ozimka, Członka Zarządu ZRP złoty medal imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Więcej... o: Główny Inspektor JHARS odznaczony za zasługi dla Polskiego Rzemiosła.

 
2015-07-06 11:39:11

Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym

W związku z wejściem w życie w dniu 27 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 799), odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym, może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Warunkiem stosowania ww. odstępstwa, w gospodarstwie w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.).

Więcej... o: Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym

 
2015-06-19 06:38:42

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych, chrzanu, musztardy, majonezów i sosów majonezowych, przetworów mlecznych, analogów przetworów mlecznych oraz świeżych owoców i warzyw.

Więcej... o: Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w I kwartale 2015 r.

 
2015-06-12 12:13:45

Udostępnianie wykazu producentów w rolnictwie ekologicznym

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest już udostępniany zainteresowanym podmiotom.

Więcej... o: Udostępnianie wykazu producentów w rolnictwie ekologicznym

 
2015-06-02 08:07:37

Nowy jednolity tekst ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

W dniu w 15.05.2015 r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2015 r., poz. 678).

Więcej... o: Nowy jednolity tekst ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

 
2015-05-20 09:07:56

Działalność organów władzy publicznej a naruszanie dóbr osobistych w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Wyrokiem z dnia 09.04.2015 r., sygn. akt: I ACa 63/14, Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, oddalił apelację jednego z przedsiębiorców, który działania organów administracji publicznej traktował jako naruszenie lub zagrożenie naruszenia dóbr osobistych.

Więcej... o: Działalność organów władzy publicznej a naruszanie dóbr osobistych w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 
2015-05-19 08:57:18

Deklaracja ilościowej zawartości składników – wyrok NSA

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych: „Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.”

Więcej... o: Deklaracja ilościowej zawartości składników – wyrok NSA