Aktualności> więcej

 
2015-08-26 12:09:27

Kontrole WIJHARS w związku z zakazem przywozu owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Rosji

W terminie od 18 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziły kontrolę 15 701 partii świeżych owoców i warzyw oraz wydały 15 446 Świadectw zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw, w ramach przyjętego przez Komisję Europejską mechanizmu wsparcia, wynikającego z wprowadzenia przez rząd rosyjski zakazu przywozu świeżych owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Więcej... o: Kontrole WIJHARS w związku z zakazem przywozu owoców i warzyw z Unii Europejskiej do Rosji

 
2015-08-19 06:43:23

Kolejny rok winiarski rozpoczęty

Dnia 1 sierpnia w całej UE rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR zostało zarejestrowanych 102 producentów wina (według stanu na dzień 20sierpnia 2015 roku).

Więcej... o: Kolejny rok winiarski rozpoczęty

 
2015-08-13 13:16:19

Komunikat dla rolników

W związku z trwającym okresem żniw uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż. Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.

Więcej... o: Komunikat dla rolników

 
2015-08-12 13:25:54

EUROP klasyfikacja tusz wieprzowych i wołowych

Niniejszym informuję, że na stronie Inspekcji JHARS została opracowana nowa zakładka „EUROP klasyfikacja tusz wieprzowych i wołowych”, która zawiera informacje opisujące system klasyfikacji tusz.

Więcej... o: EUROP klasyfikacja tusz wieprzowych i wołowych

 
2015-08-06 11:24:51

Nowy Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Przypraw i Ziół Kulinarnych

Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Przypraw i Ziół Kulinarnych (CCSCH) jest najmłodszym z ciał pomocniczych tej międzynarodowej organizacji. Propozycja jego powołania została zgłoszona przez Indie na 35. sesji Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO) w 2012 roku i formalnie zaakceptowana rok później na tym samym forum. Głównym zadaniem Komitetu jest opracowanie globalnych norm jakościowych dla przypraw oraz ziół kulinarnych, w celu ułatwienia przepływu ww. towarów oraz zapewnienia uczciwych praktyk handlowych. Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną powyższych produktów oraz ich znakowaniem są w kompetencji innych kodeksowych Komitetów.

Więcej... o: Nowy Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Przypraw i Ziół Kulinarnych

 
2015-07-21 05:22:16

Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym

W dniu 02.07.2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy przez Pana Prof. Romana Kołacza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pana Prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Więcej... o: Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym

 
2015-07-15 12:40:33

Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

W dniach 6-11 lipca 2015 roku w Genewie odbyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), w której udział wzięli delegaci ze 140 państw oraz 1 organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej), a także przedstawiciele 33 rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych. Spotkaniu przewodniczyła pani Awilo Ochieng Pernet.

Więcej... o: Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 
2015-07-09 11:30:59

MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji pojęcia mięso oddzielone mechanicznie (MOM) uprzejmie informuję, iż w dniu 16.10.2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-453/13 Newby Fords, dotyczącej klasyfikacji mięsa oddzielonego i odścięgnionego produkowanego na urządzeniu typu Baader, jako wyrobu mięsnego lub mięsa oddzielonego mechanicznie. W opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „pkt 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 należy interpretować w ten sposób, że produkt uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych, powinien być uznany za „mięso oddzielone mechanicznie” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.14, w przypadku, gdy zastosowana metoda prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, większej od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia, niezależnie od okoliczności, że zastosowana technika nie narusza struktury wykorzystywanych kości. Taki produkt nie może być uznany za „surowe wyroby mięsne" w rozumieniu wspomnianego pkt 1.15.”

Więcej... o: MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie

 
2015-07-08 08:27:56

Główny Inspektor JHARS odznaczony za zasługi dla Polskiego Rzemiosła.

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Seminarium dotyczące bezpieczeństwa żywności, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i Wielkopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy. Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenia odznaczeń Rzemiosła Polskiego i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu osobom zasłużonym dla kształtowania i zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Pan Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS otrzymał z rąk Pana Antoniego Ozimka, Członka Zarządu ZRP złoty medal imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Więcej... o: Główny Inspektor JHARS odznaczony za zasługi dla Polskiego Rzemiosła.

 
2015-07-06 11:39:11

Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym

W związku z wejściem w życie w dniu 27 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 799), odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym, może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Warunkiem stosowania ww. odstępstwa, w gospodarstwie w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.).

Więcej... o: Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym