Strona główna > Rolnictwo ekologiczne > Wzory rejestrów dla producentów

Wzory rejestrów dla producentów

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.) nakłada na producentów ekologicznych obowiązek dokonywania zapisów dotyczących prowadzonej produkcji ekologicznej, w tym obowiązek prowadzenia rejestrów i ewidencji, określonych m.in. w art. 66, 72 lit. d i 76 ww. rozporządzenia Komisji. Zakres tych artykułów stawia przed ekologicznymi producentami rolnymi wysokie wymagania, co do poziomu szczegółowości informacji, które mają oni obowiązkowo odnotowywać w systematycznie prowadzonych rejestrach i ewidencjach. Zapisy w nich zawarte powinny w kompletny sposób ilustrować przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek.

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych, w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przygotowane zostały wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, których stosowanie wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Stosowanie jednolitych wzorów ww. formularzy ułatwi producentom ekologicznym prowadzenie zapisów w zakresie odpowiadającym wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast jednostkom  certyfikującym – sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie z uwagi na to, że wspomniane formularze zostały  przygotowane w porozumieniu z ARiMR, prawidłowe ich prowadzenie przez ekologicznych producentów rolnych może być wykorzystane w procesie weryfikacji poprawności wypłacanego i udzielonego rolnikom ekologicznym wsparcia finansowego w ramach realizacji pakietu Rolnictwo ekologiczne. Przy przygotowaniu wzorów formularzy uwzględniono zakres wymagań dotyczących produkcji ekologicznej wynikający z rozporządzenia MRiRW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U Nr 2014, poz. 1086).

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów  formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

Uwaga: Rejestr zbiorów (produkcji) został zaktualizowany w lipcu 2015 r. Zmiana dotyczyła kolumny 15 (rozszerzenie o plon) oraz objaśnienia 11 (zmiana definicji „wprowadzanie na rynek”) .

Rejestr zbiorów (produkcji) został zaktualizowany w lutym 2016 r. zmiana dotyczyła objaśnienia 9 i 10 (dodanie podstawy prawnej w zakresie przyznawania pomocy finansowej producentom ekologicznym w ramach działania „rolnictwo ekologiczne” objętego PROW 2014-2020).

 

Wzory formularzy

Format pliku: MS Excel

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej (na podstawie art. 72 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008) obejmujący:

- Rejestr zbiorów (produkcji) (na podstawie art. 72 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Ewidencja towarowa (na podstawie art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmująca:

- Część 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji (art. 66 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek (art. 66 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej (na podstawie art. 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmujący:

- Część 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego (art. 76 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne (art. 76 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 3. Rejestr zwierząt padłych (art. 76 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 4. Rejestr pasz (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 5. Rejestr wypasu (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej (art. 76 lit. e rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Format pliku: PDF

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej (na podstawie art. 72 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008) obejmujący:

- Rejestr zbiorów (produkcji) (na podstawie art. 72 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Ewidencja towarowa (na podstawie art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmująca:

- Część 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji (art. 66 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek (art. 66 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej (na podstawie art. 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008), obejmujący:

- Część 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego (art. 76 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne (art. 76 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 3. Rejestr zwierząt padłych (art. 76 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 4. Rejestr pasz (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 5. Rejestr wypasu (art. 76 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),

- Część 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej (art. 76 lit. e rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

data: 2014-10-08 09:02:59
autor: Agnieszka Jedynak