Strona główna > Ogłoszenia publiczne > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nr sprawy GI-BAD-231-10/16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - formularz oferty.doc

załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

załącznik nr 3 - formularz cenowy.doc

załącznik nr 4 - wzór umowy.doc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
data: 2016-10-21 13:22:02
autor: Paweł Badowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nr sprawy GI-BAD-231-7/16

Ogłoszenie o zamówieniu

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7fa0b875-25dc-4f50-a812-e1798183c3f6&path=20160920%5c311016_2016.html

SIWZ

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 - formularz cenowy

załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - wzór umowy

odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2016 r.

odpowiedzi na pytania z dnia 23.09.2016 r.

odpowiedzi na pytania z dnia 26.09.2016 r. oraz informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8f9853c7-1aa9-427a-8aef-992dcfb4560&path=20160926%5c313391_2016.html 

informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b209bc60-7942-41e5-afe9-adfa9248e56&path=20160927%5c313801_2016.html

odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.09.2016 r.

załącznik nr 3 - formularz cenowy po zmianie z dnia 28 09 2016 r

Informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert dot. rozdziału 2

wybór najkorzystniejszej oferty dot. rozdziału 1, 3, 5 i 6

wybor najkorzystniejszej oferty dot. rozdzialu 2 i 4

data: 2016-09-20 14:28:43
autor: Jakub Bogatko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r.  poz. 2164) o szacowanej wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach i Lublinie.

Nr sprawy GI-BAD-231-6/16

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu 2016 S 089-157707-pl (1).pdf 

SIWZ.doc

załącznik nr 1 - formularz oferty.doc

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art. 22.doc

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitalowej.doc

załącznik nr 5 - formularz cenowy.doc

załącznik nr 6a - wzór umowy - rozdział 1 (LK).doc

załącznik nr 6b - wzór umowy - rozdział 2 (LL).doc

załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw.doc 

odpowiedzi na pytania z dnia 13.05.2016 r.doc

odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2016 r. 

data: 2016-05-09 09:55:37
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Laboratoriów GIJHARS, nr sprawy:, Nr sprawy: GI-BAD-231-4/16,

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

data: 2016-04-12 10:55:20
autor: Jakub Bogatko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , numer sprawy GI-BAD-231- 5/16

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016 - 03 - 30 (numer ogłoszenia 71776 - 2016 ).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.doc
zalacznik nr 1 - formularz oferty.doc
zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu z art. 22.doc
zalacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
zalacznik nr 4 - oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej.doc
zalacznik nr 5 do SIWZ formularz cenowy.xls
zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy.doc

odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2016 r..doc

odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.2016 r

zalacznik nr 5 do SIWZ formularz  cenowy wersja od 05.04.2016r

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w Rozdziale I

data: 2016-03-30 13:26:34
autor: Paweł Badowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r.  poz. 2164) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Nr sprawy GI-BAD-231-3/16

Link do ogłoszenia w BZP:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=53200&rok=2016-03-09

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54406&rok=2016-03-10

odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 14.03.2016 (II)

załącznik nr 5 - formularz cenowy brzmienie zmienione od dnia 14.03.2016 (II)

odpowiedzi na pytania wykonawcow z dn. 14.03.2016

zalacznik nr 5 - formularz cenowy brzmienie zmienione od dnia 14.03.2016

zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy brzmienie zmienione od dnia 14.03.2016

odpowiedzi na pytania wykonawcow z dn. 10.03.2016

SIWZ brzmienie zmienione od dnia 10.03.2016

SIWZ

zalacznik nr 1 - formularz oferty

zalacznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22.

zalacznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zalacznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

zalacznik nr 5 - formularz cenowy

zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

data: 2016-03-09 14:53:37
autor: Agnieszka Jedynak

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r.  poz. 2164) o szacowanej wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Nr sprawy GI-BAD-231-2/16

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.doc

załącznik nr 1 - formularz oferty.doc

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art. 22.doc

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitalowej.doc

załącznik nr 5 - formularz cenowy.doc

załącznik nr 6a - istotne postanowienia umowy - rozdział 1-7, 13-15.doc

załącznik nr 6b - istotne postanowienia umowy - rozdział 8.doc

załącznik nr 6c - istotne postanowienia umowy – rozdział 9-10.doc

załącznik nr 6d - istotne postanowienia umowy - rozdział 11.doc

załącznik nr 6e - istotne postanowienia umowy - rozdział 12.doc

załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw.doc 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 25.02.2016

Odpowiedzi na pytania wykonawców 29.02.2016

Odpowiedzi na pytania wykonawców 07.03.2016

Odpowiedzi na pytania wykonawców 09.03.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.03.2016 r

wybór najkorzystniejszej oferty

data: 2016-02-23 08:53:17
autor: Jakub Bogatko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na usługę sprzątania  pomieszczeń  w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w Laboratoriach GIJHARS.
Nr sprawy GI-BAD-231-10/15

Wybór najkorzystniejszej oferty – moduł IV oraz informacja o unieważnieniu części zamówienia – moduł III

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załacznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zalacznik nr 2 - formularz oferty
Zalacznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunkow udzialu w postępowaniu z art. 22
Zalacznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zalacznik nr 5 - oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej
Zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy
Załacznik nr 3 do IPU - Tygodniowa karta realizacji prac Białystok
Zalacznik nr 3 do IPU -Tygodniowa karta realizacji prac Gdynia
Zalacznik nr 3 do IPU -Tygodniowa karta realizacji prac Poznan
Zalacznik nr 3 do IPU -Tygodniowa karta realizacji prac Warszawa 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow 24.11.2015 r..doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data: 2015-11-19 13:52:47
autor: Łukasz Reszke

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu Nr sprawy GI-BAD-231-9/15

Ogłoszenie o zamówieniu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=250696&rok=2015-09-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=258200&rok=2015-10-01

odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2015 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 01.10.2015 r. 

SIWZ.doc

zalacznik nr 1 - formularz oferty.doc

zalacznik nr 2 - oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu z art. 22.doc

zalacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

zalacznik nr 4 - oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej.doc

zalacznik nr 5 - formularz cenowy.xls

zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data: 2015-09-24 09:48:56
autor: Łukasz Reszke

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, numer sprawy GI-BAD-231-7/15.


Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-05-15 (numer ogłoszenia 70177 - 2015).

wybor najkorzystniejszej oferty.doc

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art. 22

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - formularz cenowy

załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy

załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamowienia

data: 2015-05-15 10:48:34
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby GIJHARS i Laboratoriów GIJHARS, nr sprawy: GI-BAD-231-5/15

 

wybór najkorzystniejszej oferty

data: 2015-04-07 13:39:45
autor: Łukasz Reszke

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, numer sprawy GI-BAD-231-6/15.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-04-02 (numer ogłoszenia 46811-2015).

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=46811&rok=2015-04-02

SIWZ.doc

zalacznik nr 1 - formularz oferty.doc

zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu z art. 22.doc

zalacznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

zalacznik nr 4 - oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej.doc

zalacznik_nr_5_do_SIWZ_formularz _cenowy.xls

zalacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy.doc

data: 2015-04-02 13:15:14
autor: Agnieszka Jedynak

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, numer sprawy GI-BAD-231-3/15.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-03-13 (numer ogłoszenia 35621-2015).

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35621&rok=2015-03-13

 

wybór najkorzystniejszej oferty.doc

 

SIWZ.doc
data: 2015-03-13 11:25:40
autor: Jakub Bogatko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Nr sprawy GI-BAD-231-4/15

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=59064&rok=2015-03-17

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla rozdziałów III, V

wybór najkorzystniejszej oferty rozdział I,II,IV,VI

odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.03.2015 r.

załącznik nr 5 - formularz cenowy - po zmianie z 17.03.2015 r.


załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy dla rozdziałów I-V - po zmianie z 17.03.2015 r.

załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy dla rozdziału VI - po zmianie 17.03.2015

modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.03.2015 r.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy – po zmianach z dnia 13.03.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - formularz cenowy

załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy dla rozdziałów I-V

załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy dla rozdziału VI

data: 2015-03-12 14:18:05
autor: Agnieszka Jedynak